जीके क्विज 2018 सितम्बर – 1

खिलाड़ी सोमा विश्वास सम्बन्धित है-