इतिहास क्विज 2018 दिसंबर – 2

वास्कोडिगामा किस देश सम्बन्धित था?